Polityka Prywatności

Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną RODO

W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych, równocześnie wypełniając obowiązek administratora danych osobowych podanych w związku ze świadczeniem usług na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), a także redagując politykę prywatności niniejszym informujemy, że:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze strony dianadudziak.com.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Diana Dudziak Diamond Body z siedzibą przy ul. Nekielska 128 62-330 Nekielka, NIP 5632110903.

 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych powinien odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@dianadudziak.com

 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 6. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez wprowadzone dane w formularzu. b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 7. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.

 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. zapisu do newslettera.

 9. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Klient udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Klienta uniemożliwia świadczenie usług i wszelkich innych czynności będących podstawą funkcjonowania Sklepu.

 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach: 1) realizacji przepisów prawa, 2) realizacji zawieranych umów i zapewnienia dostępu do usług oferowanych przez Administratora, a także zapewnienia dostępu do założonego konta Użytkownika i korzystania z zawartych tam funkcjonalności, 3) rozliczeniowych, księgowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń; 4) zapewnienia bezpieczeństwa procesów IT, 5) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa, 6) prowadzenia rejestrów wewnętrznych i archiwów przez Administratora.

 12. Celem prawidłowego świadczenia usług Administrator przetwarza dane jedynie w niezbędnym zakresie.

 13. Administrator dochowuje szczególnej staranności, aby dane uzyskane przy świadczeniu usług nie zostały ujawnione osobom niepożądanym. Realizując Politykę prywatności Administrator wykorzystuje następujące sposoby zabezpieczenia informacji: 1) zabezpieczenia technologiczne – obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe, antyhackerskie, antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Usługodawcy, zamki we wszystkich szafach, w których przechowywane są dokumenty, 2) zabezpieczenia prawne – obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, specjalne procedury wewnętrzne, 3) zabezpieczenia organizacyjne – obejmujące m.in. dostęp do dokumentów, w tym Archiwum, wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z i do siedziby Administratora z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu, ochrona budynku, szczegółowy rejestr wejść i wyjść pracowników oraz innych osób.

 14. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz przepisy RODO, tj. w szczególności: 1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a i b będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu ewentualnego przesyłania informacji handlowych na podany przez Klienta adres e-mail oraz kontakt z Klientem w przedmiocie usług oferowanych przez Usługodawcę, nie dłużej niż do wycofania zgody przez Klienta, 2) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c –f, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów o świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Klientów reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 15. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępnione: 1) osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego realizowania oferowanych przez nas Usług, 2) dostawcom usług płatności elektronicznych, 3) dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową, 4) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę, 5) dostawcom usług księgowych, 6) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, 7) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 8) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, 9) Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 16. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 2) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz archiwizacyjnych).

 17. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: 1) danych identyfikacyjnych Klientów: a. adresów e-mail, b. imion i nazwisk, c. danych pobranych celem realizacji płatności, d. adresu korespondencyjnego; 2) ewentualnych innych danych niezbędnych do świadczenia usług Administratora: g. loginów i haseł, h. numeru telefonu.

 18. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W celu skorzystania z ww. uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 20. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.
 21. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 12.05.2023

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej w domenie dianadudziak.com której administratorem jest Diana Dudziak Diamond Body z siedzibą przy ul. Nekielska 128 62-330 Nekielka, NIP 5632110903.

Co to są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, datę wygaśnięcia - czyli czas przez jaki będą przechowywane na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer, pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies? Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co pozwala na ich udoskonalanie pod względem struktury, jakości i zawartości. Pliki cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania odwiedzanej strony internetowej i jeśli nie wyrażą Państwo zgody na ich działanie, to strona może nie działać prawidłowo. Każdy ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Jeśli nie chcesz, aby informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach były zapisywane w historii Twojej przeglądarki, możesz skorzystać z trybu incognito, jeśli przeglądarka, z której korzystać ma taką funkcję. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Rodzaje plików cookies
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika, tylko do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej). Cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które wykorzystuj w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator („cookies zewnętrzne”).

Jakie pliki cookies używamy?
Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Na stronie dianadudziak.com mogą być wykorzystywane następujące pliki Cookies:

 1. przechowujące identyfikator sesji (Cookies sesyjne) - niezbędne do prawidłowego wysłania formularza kontaktowego;
 2. pozwalające na gromadzenia statystyk w serwisie Google Analytics w tym informacji o charakterze demograficznym (wiek, płeć) (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 3. pozwalające na gromadzenie danych dotyczących skuteczności programu reklamowego Google Adwords w którym wykorzystujemy funkcję kierowania na lokalizację (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 4. pozwalające na prezentowanie treści multimedialnych z serwisu YouTube (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. wykorzystujące funkcje interaktywne w celu promowania strony w serwisie plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 6. wykorzystujące funkcje interaktywne w celu promowania strony w serwisie facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Zarządzanie plikami Cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać w każdej chwili zmienione w taki sposób, aby całkowicie blokować możliwość zapisywania plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod następującymi adresami:

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany i wejście w życie Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryny. Data wejścia w życie niniejszej Polityki Cookies: 12.05.2023