Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego umieszczonego na stronie internetowej https://dianadudziak.com/ (dalej jako: "Sklep") prowadzonego przez Dianę Dudziak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIANA DUDZIAK - DIAMOND BODY z siedzibą w Nekielce (62-330 Nekielka) przy ul. Nekielskiej 128, posługującego się numerem NIP: 5632110903oraz REGON: 060736326 i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Klientem, a Dianą Dudziak w związku z korzystaniem ze Sklepu.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Diamond Body - Diana Dudziak, dostępny pod adresem internetowym dianadudziak.com, prowadzony jest przez Dianę Dudziak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diana Dudziak Diamond Body, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5632110903, REGON 060736326.
 2. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Dianę Dudziak każdemu korzystającemu ze Sklepu przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta osoba korzystająca ze Sklepu.

§2 Definicje
Klient - to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dudziak Diamond Body, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5632110903, REGON 060736326, adres email: kontakt@dianadudziak.com nr tel. 600 090 554
Sklep - to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dianadudziak.com.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy dokument.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
Produkt - dostępna w Sklepie Treść cyfrowa w postaci ebooka będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Cena początkowa - pierwsza cena Produktu, w której pojawił się w Sklepie.
Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni - najniższa cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
Cena promocyjna - cena Produktu w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę promocji.

§3 Kontakt ze sklepem Adres Sprzedawcy: ul. Nekielska 128, 62-330 Nekielka. Adres e-mail Sprzedawcy: diana_dudziak@autograf.pl.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie: a. urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, b. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), c. włączonej obsługi plików cookies, d. przeglądarki internetowej w celu pobierania i wyświetlania Strony internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest, aby Klient posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej: a) włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej; b) zapewnienie łącza internetowego pozwalającego na oglądanie filmów w pełnej jakości:
 3. jakość SD 480p - minimum 2 Mb/s, zalecane 3 Mb/s,
 4. jakość HD 1080p - minimum 5 Mb/s; c) wyłączenie innych aplikacji mogących pobranie i dalsze korzystanie z Produktów.
 5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest, aby Klient w przypadku korzystania z urządzenia typu laptop/komputer miał zainstalowaną najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
 6. Dodatkowo wskazuje się, w uzupełnieniu punktu 3 powyżej, że przeglądarka musi obsługiwać Widevine, PlayReady lub Fairplay DRM. Istnieje możliwość, że przeglądarka lub konkretna wersja przeglądarki nie będzie obsługiwana, jeśli dostawca DRM (Google, Microsoft lub Apple) zablokuje ją. Zainstalowana przez Klienta przeglądarka pochodzić musi z oficjalnego i publicznego źródła.
 7. Poniżej wskazuje się minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sklepu: a) Komputer/laptop: a.1. - Windows: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy z 4 GB pamięci RAM. Windows 8.1 lub nowszy lub Mac: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy, 4 GB RAM / 128 MB VRAM. High Sierra lub wyższa. a.2. - zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej. a.3. - brak możliwości odtwarzania w maszynie wirtualnej, emulatorze bądź sesji Remote Desktop; b) Inne Urządzenia Mobilne – korzystanie ze Sklepu przy użyciu przeglądarek internetowych: b.1. - wspierane Urządzenie Mobilne wyposażone w system Android z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz; b.2. - wspierane Urządzenie Mobilne wyposażone w system IOS z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu trzy pełne wersje wstecz.
 8. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania Sklepu w przypadku, gdy urządzenie Klienta nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 9. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania czy urządzenia, z których ma zamiar korzystać przed korzystaniem ze Sklepu posiadają niezbędne wymogi do prawidłowego korzystania ze Sklepu.
 10. Wobec niezależnych od Sprzedawcy ograniczeń technicznych infrastruktury niezbędnej do sprzedaży Produktów w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do Produktów.
 11. Sprzedawca zastrzega, że do prawidłowego funkcjonowania Sklepu wymagane jest dokonywanie zmian technicznych, poprawek i konserwacji czego konsekwencją mogą być czasowe przerwy w działaniu Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby prace związane z ograniczeniem dostępu trwały jak najkrócej celem jak najszybszego umożliwienia z korzystania z Sklepu przez Użytkowników.
 12. W urządzeniu, z którego korzysta Klient podczas używania Sklepu są zapisywane „pliki cookies”. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wobec sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu znajdują się w Polityce cookies pod adresem ………………………….. Wskazuje się, że instalacja plików cookies jest niezbędna do prawidłowego działania Sklepu.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest także bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty naliczane przez operatorów płatności.

§6 Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy kolejno:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny).
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia.
 3. Zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.
 4. Potwierdzić zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§7 Oferowane metody płatności Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem bankowym,
 2. Płatność przelewem tradycyjnym,
 3. Płatność BLIK ,
 4. Przelew natychmiastowy PayU.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności. Wskazuje się, że za skutki opóźnień w dokonaniu płatności odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące proces płatności.

§9 Reklamacje i rozwiązywanie sporów, uprawnienia Klienta w przypadku niezgodności Produktu z Umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jeżeli Produkty są niezgodne z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz jeżeli Produkty są niezgodne z Umową. Klient w takim wypadku ma prawo do żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 3. Klient może złożyć reklamacje wykorzystując poniżej opisane sposoby jej złożenia: a) drogą pisemną na adres ul. Nekielska 128 Nekielka 62-330, b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt.
 4. Celem przyśpieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji, w treści reklamacji Klient powinien wskazać: a) imię i nazwisko Klienta oraz adres e-mail; b) Wiadomość - przedmiot reklamacji ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zasadność reklamacji; c) podpis - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 5. Zastrzega się, że w przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową oraz wartość Produktów niezgodnych z Umową.
 8. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Produktów do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową; c) brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; d) z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Klienta.
 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 11. Jeżeli Klient wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do Sprzedawcy, a ten nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 13. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową Produktu dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.
 15. Sprzedawca nie może powoływać się na ww. upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 16. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową Produktu dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miał być dostarczany. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 17. Ww. domniemania nie mają zastosowania, jeżeli: a) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy; b) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy Zawarcie Umowy wiąże się z tym, że Klient w chwili zawierania Umowy wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy, przez co Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§12 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W ramach działania Sklepu Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na wybrany Produkt (na własny użytek).
 2. Korzystanie z zakupionych w Sklepie Internetowym Produktów jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych.
 3. Niedozwolone jest, aby Klient wykonywał, w szczególności następujące czynności – a w szczególności w jakichkolwiek celach związanych z osiągnięciem przychodu przez Klienta: a) rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie Produktów w jakiejkolwiek formie; b) nagrywanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie Produktów; c) sprzedaż, wynajem, dzierżawa, udzielanie licencji na Produkty lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać Produkty.
 4. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach promocji, Sprzedawca oznacza, że dany Produkt jest w Cenie promocyjnej.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wynikających z podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieprawidłowych.
 8. Podejmowanie przez Klienta działań wykraczających poza udzieloną licencję będzie rozumiane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Sklepu oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji i ich bezbłędnego działania.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Klienta w związku z: a) funkcjonowaniem Sklepu, w szczególności zakłóceniem dostępności funkcji Sklepu bądź ich błędnym działaniem; b) funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Sprzedawcy lub nie są przez niego obsługiwane; c) naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich; d) usługami, serwisami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Sprzedawcy lub nie są przez niego obsługiwane.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu powstałe na skutek okoliczności, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą; b) awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będące skutkiem czynników niezależnych od Sprzedawcy; c) szkody wywołane korzystaniem ze Sklepu w sposób nieprawidłowy oraz w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 12. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu w przypadku, gdy Klient: a) w jakikolwiek sposób utrudnia innym Klientom korzystanie ze Sklepu; b) podejmuje lub dokonuje ingerencji w poszczególne elementy Sklepu lub środowiska informatycznego związanego bezpośrednio lub pośrednio ze Sklepem; c) dopuszcza się wykorzystywania Sklepu i udostępnianych w jego ramach usług oraz Produktów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem; d) rozpowszechnia, publikuje, udostępnia lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystuje Produkty w jakiejkolwiek formie; e) używa/udostępnia rozwiązania umożliwiające korzystanie ze Sklepu w sposób nieuprawniony, w tym w szczególności korzystanie z Produktów bez zawarcia umowy; f) dokonuje innych czynności stanowiących naruszenie Regulaminu.
 13. Sprzedawca oświadcza, że Produkt nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji z lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem lub farmaceutą.
 14. Klient korzysta z Produktów na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz możliwości.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za efekty wykonywania przez Klienta ćwiczeń, czy stosowania się do innych porad zawartych w Produktach.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będzie niezgodne z przepisami prawa lub zostanie uznane za nieważne, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2023